Contributie regelement

 

CONTRIBUTIE REGLEMENT TAEKWONDO VERENIGING NIJVERDAL.

Inleiding

Leden zijn volgens de statuten en huishoudelijk reglement verplicht tot het betalen van contributie.

Naast leden kent de vereniging ook donateurs. Deze groep heft zich verplicht volgens de statuten en huishoudelijk reglement, tot het voldoen van een jaarlijkse bijdrage.

Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is.

Donateurs, die niet op tijd hun jaarlijkse bijdrage voldoen, worden niet in het bezit gesteld van de lidmaatschapskaart.

Het incasseren van de contributie, en de jaarlijkse bijdrage, gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het bestuur.

Het inschrijfgeld, per aanmelding, dat is vastgesteld door de algemene vergadering, moet samen, met inlevering van het aanmeldformulier, incasso worden voldaan.

Contributiebedragen:

Soort lid 2015 / 2016

Ingangsdatum n.v.t

Tot 16 jaar:

€ 192,- p.j. bij 3 maal per week trainen.

Vanaf 16 jaar:

€ 210,- p.j bij 3 maal per week trainen.

4 lessen gratis trainen.

De contributiebedragen en de jaarlijkse bijdrage, per seizoen, zijn gebaseerd op een jaarlijkse algemene kostenstijging van gemiddeld 5% per jaar.

De contributiebedragen en de jaarlijkse bijdrage, dienen ieder jaar te worden goedgekeurd op de algemene vergadering. Daarnaast kan de Algemene vergadering op advies van het bestuur jaarlijks besluiten om de contributiebedragen en de jaarlijkse bijdrage, aan te passen als de situatie daar om vraagt.

Automatisch incasso

Leden en donateurs geven bij aanmelding toestemming voor het automatisch incasseren van contributie en/of de jaarlijkse bijdrage, van het door het lid of donateur opgegeven bank- of girorekeningnummer. Geeft men hiervoor geen toestemming, dan is men verplicht de contributie voor een vol jaar vooruit te betalen.

Termijnbetaling:

De contributie wordt per maand geïncasseerd. De jaarlijkse bijdrage, wordt in de maand van lidmaatschap geïncasseerd.

Incassoprocedure:

De contributie wordt naar evenredigheid vooraf per maand automatisch geïncasseerd van het bij aanmelding opgegeven bank- of girorekeningnummer. Meestal in de vierde week van de maand. De contributie worden onder vermelding van lid gegevens gestort op

ING rekeningnummer NL67 INGB 0004 6467 63 t.n.v. Taekwondo Vereniging Nijverdal.

Bij een mislukt incasso wordt een maand later opnieuw geprobeerd de contributie automatisch te incasseren.

Mocht het niet mogelijk zijn voor het lid om een machtiging tot automatisch incasso af te geven
(er wordt door de bank geen toestemming verleend) dan is het lid verplicht zelf zorg te dragen voor de tijdige betaling van de contributie. Bij niet tijdige betaling wordt 2.50 euro administratiekosten bij het lid in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt twee weken.

Wanbetaling:

Als ook het tweede automatische incasso, om wat voor reden dan ook mislukt, wordt door de penningmeester contact opgenomen met de betreffende persoon en/of begeleidende kader leden om te kijken of er speciale oorzaken of omstandigheden zijn. Denk aan een lidmaatschap dat tussentijds beëindigd is of een verkeerd doorgegeven bank c.q. postgironummer.

Aanmaning:

Als er geen speciale oorzaken of omstandigheden zijn, dan wordt het betreffende lid door de penningmeester schriftelijk gesommeerd om binnen veertien dagen de contributie alsnog te voldoen op straffe van een schorsing. De penningmeester geeft dit ook door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. De extra administratiekosten zijnde 3.50 euro komen bij het openstaande bedrag en zal eveneens door het lid voldaan moeten worden.

Incassobureau:

Voldoet een lid ook na aanmaning niet aan zijn verplichtingen dan zal de vordering bij een incassobureau worden aangeboden. De hierbij komende kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 35.00 euro en zullen eveneens voor rekening van het lid komen.

Schorsing, royement en beroep:

Betaalt het lid de contributie niet binnen de aangeven veertien dagen, dan volgt er automatisch een volledige schorsing. Dit betekent dat het lid per direct uitgesloten is van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is.

De penningmeester geeft dit door aan betrokken commissies, coördinatoren en kader leden.

Pas nadat het lid de achterstallige contributie volledig betaald heeft, wordt de schorsing opgeheven. Duurt de schorsing langer dan één jaar, dan zal het bestuur het lid voor royement

Voordragen bij de Algemene vergadering. Het lid heeft het recht om in beroep te gaan tegen de schorsing. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid voorlopig geschorst.

Beëindiging lidmaatschap en contributiebetaling

Wanneer het lidmaatschap beëindigd wordt, dient men rekening te houden, met een opzegtermijn van 30 dagen, en dient schriftelijk of per email te gebeuren.

De belangrijkste reden daarvoor is dat Taekwondo Vereniging Nijverdal in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de Taekwondo Bond Nederland, het huren van zalen of aangaan van kaderverplichtingen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur besloten worden om van deze regeling af te wijken.

Informatieverstrekking:

Penningmeester informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing alle belanghebbenden tijdig zoals daar zijn:

– Betrokken lid en wettelijk vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) bij een jeugdlid.

– Begeleiders.

– Bestuur en betrokken commissies.

– Andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van de penningmeester.

De penningmeester maakt in het clubblad periodiek melding van de behandelde zaken en opgelegde schorsingen.

Dit contributie reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking op

 

07 januari 2012, nadat dit door de algemene vergadering is goedgekeurd.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato: 14 januari 2012.

 

Namens het bestuur van de vereniging Taekwondo Vereniging Nijverdal,

Datum: 14 januari 2012.

De voorzitter:                                     De secretaris:

Interim: H. Bargboer                          W. ten Hove

 

Contributiereglement – januari 2012

Aangepast op januari 2017